NC State
Confucius Institute

xu-keqian


CI Chinese Deputy Director
Nanjing Normal University Visiting Scholar

2007 - 2009
Dr. Keqian Xu (徐克谦)
xukeqian@njnu.edu.cn
wang-xiaoying


CI Chinese Deputy Director
Nanjing Normal University Visiting Scholar

2009 - 2011
Dr. Xiaoying Wang (王晓英)
xywang@njnu.edu.cn
ding-jianning

CI Chinese Director
Nanjing Normal University Visiting Scholar

2011 - 2016
Dr. Jianning Ding (丁建宁)
dingjn@hotmail.com
wang-lijuan


CI Instructor
Nanjing Normal University Visiting Scholar

2008 - 2010
Lijuan Wang (王丽娟)
liu-xuhua


CI Instructor
Nanjing Normal University Visiting Scholar

2010 - 2012
Xuhua Liu (刘胥华)
iamliuxuhua@163.com
yang-xiaowen


CI Instructor
Nanjing Normal University Visiting Scholar

2012 - 2015
Xiaowen Yang (杨晓雯)
yxiaowennjnu@163.com
tang-xiaozhong


CI Instructor
Nanjing Normal University Visiting Scholar

2012 - 2015
Dr. Xiaozhong Tang (唐晓忠)
xiaozhongtangnj@163.com
yang-yang


CI Instructor
Nanjing Normal University Visiting Scholar

2012 - 2015
Yang Yang (杨阳)
yaoyaozi2004@126.com
Mo-Li

CI Instructor
Nanjing Normal University Visiting Scholar

2013 - 2016
Li Mo (莫莉)
moli@njnu.edu.cn
Ye-Danmin


CI Instructor
Nanjing Normal University Visiting Professor

2015 - 2016
Dr. Danmin Ye(叶丹敏)
demiyedm@yahoo.com
che-shuya


Confucius Classroom Chinese Instructor
Central Carolina Community College
Nanjing Normal University Visiting Scholar

2008 - 2010
Shuya Che (车舒雅)
cheshuya@163.com
huang-ling


Confucius Classroom Chinese Instructor
Central Carolina Community College
Nanjing Normal University Visiting Scholar

2010 - 2012
Ling Huang (黄凌)
hlinglyn@139.com
wang-guan


Confucius Classroom Chinese Instructor
Central Carolina Community College
Sichuan University of Media and Communications Visiting Scholar

2012 - 2016
Guan Wang (王冠)
8598304@qq.com
chen-cheng


Confucius Classroom Chinese Instructor
Saint Augustine's University
Wake Technical Community College

2011 - 2016
Cheng Chen (陈骋)
chenchengsea@gmail.com
Junjing-yang-2


Confucius Classroom Chinese Instructor
Concord High School

2015 - 2016
Junjing (Lucy) Yang (杨军静)
sarah-cao2


CI Deputy Director

2007 - 2009
Sarah Cao
sarah.cao@duke.edu
dai-guanglin


CI Programs Coordinator

2008 - 2011
Guanglin Dai (戴光琳)
ncgodot@gmail.com